تالیفات

بخشی از آثار این نویسنده توانمند در بخش پژوهش عبارتند از: تلخیص کامل نموداری بدایه الحکمه که بیش از 10 بار به زیور چاپ آراسته شده است.

کلیات فلسفه چاپ مقالات فاخر علمی و پژوهشی در فصلنامه های معتبر دانشگاهی و حوزوی که برخی از آنان عبارتند از:

تالیفات جزوه های درسی در موضوعات کلامی، فلسفه و منطق که هم اکنون مورد استفاده اساتید و دانشجویان است.

تقریر کامل هزاران صفحه فقه و اصول فقه از دروس خارج فقه و اصول اساتید و مراجع معظم و در نهایت تقریر هزاران صفحه درس بزرگان در حوزه فلسفه و کلام و عرفان.