مصاحبه دکتر پاداشی مسئول هیئت اعزامی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)+فیلم

مصاحبه دکتر پاداشی مسئول هیئت اعزامی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)+فیلم
مرداد 4, 1399
411 بازدید

مصاحبه دکتر پاداشی مسئول هیئت اعزامی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به استان لرستان درباره سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای رونق تولید و اشتغال در استان لرستان

مصاحبه دکتر پاداشی مسئول هیئت اعزامی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به استان لرستان درباره سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای رونق تولید و اشتغال در استان لرستان